QueerAI_processing_web.jpg

QUEER AI DEMO 2020

⛔️⛔️👁

👁⛔️👁

⛔️👁⛔️


EI JULKISEEN KÄYTTÖÖN

Queer AI on #digiteatterin, LHBTIQ-aktivisti Annu Kemppaisen ja tekoälyasiantuntija Essi Salmenkiven projekti, jonka tavoitteena on toteuttaa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisesti hahmottava tekoäly ja esitys tämän tekoälyn ympärille. 

Tekoälyn ensimmäinen demo on valmistunut kesällä 2020. Projektin seuraavat vaiheet ovat työpaja vuonna 2021, tekoälyn toteuttaminen 2021-22 ja esityksen valmistaminen 2022-23.

 

TYÖPAJA

Työpaja on suunnattu kaiken sukupuolisille nuorille sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille. Työpajan tarkoituksena on purkaa sukupuolen kokemus ja seksuaalinen suuntautuminen pieniin osatekijöihin, jotka tekoäly voisi ymmärtää. Kutsumme työpajan lopputulosta jatkossa nimellä SUKUPUOLEN AKSELISTO 🔍

Työpaja järjestetään immersiivisessä tilassa, jossa olemassa olevia tekoälyjä sovelletaan työpajan fasilitoimiseen. Työpaja suuntaa katseensa leikkisästi tulevaisuuteen ja pyytää osallistujia mielikuvittelemaan utopistisen, normatiivisista rakenteista vapaan yhteiskunnan.


🔍 Esimerkiksi avoimet suhteet voidaan ymmärtää yhdeksi seksuaalisen suuntautumisen osaksi. Avoimiin suhteisiin taas saattaa liittyä mustasukkaisuuden tuntemuksia, jolloin kyseisen tunteen ymmärtäminen, käsitteleminen ja ylittäminen on tärkeää. Mustasukkaisuus voi johtua monestakin eri asiasta, kuten esimerkiksi erilaisista peloista. Näitä pelkoja voivat olla esimerkiksi menettämisen pelko, ulkopuolelle jäämisen pelko tai oman itsensä riittämättömyyden pelko.


Seksuaalinen suuntautuminen ➡️ avoimet suhteet ➡️ mustasukkaisuus ➡️ pelko ➡️ menettäminen, ulkopuolisuus, riittämättömyys

 
 

TEKOÄLY

Toteutamme tekoälyn, jonka tarkoituksena on generoida uusia sukupuoli-identiteettejä ja seksuaalisia suuntautumisia. Tekoälyn generoimia identiteettejä käytetään projektin viimeisessä vaiheessa  näyttämöteoksen roolihahmojen luomisessa.


Tekoälyn generoimien uusien identiteettien taustalla on kolme keskeistä elementtiä: sukupuolen akselit, queer sanavektorimalli ja analysoitava lähdeteksti.


Demon ensimmäisessä versiossa sukupuolen akselit jakautuvat komponentin nimeen ja listaan arvoista. Komponentin nimi tarkoittaa esimerkiksi polyamoriaan liittyvää mustasukkaisuuden tunnetta, jolloin lista arvoista tulee mm. menettämisen pelko, ulkopuolelle jäämisen pelko tai oman itsensä riittämättömyyden pelko.

Tämän jälkeen sukupuolen akseliston lista arvoista syötetään SANAVEKTORIMALLIIN 🔍

Demon tekoäly etsii sanavektorimallin avulla kullekin sukupuolen akseliston osatekijälle vektoriarvon, joka on keskiarvo sille annettujen arvojen vektoreista sanavektorimallissa.


Demon tekoälylle annetaan analysoitava lähdeteksti. Demo tuottaa tuottaa aihepiirisanaston etsimälle jokaiselle analysoitavan lähdetekstin sanalle viisi lähintä naapurisanaa sanavektorimallista. Tämän aihepiirisanaston sanoja verrataan sukupuolen akselistoon ja sanastosta etsitään kullekin sukupuolen akselille sopivin sana. Nämä sanat muodostavat tekoälyn generoiman uuden identiteetin.


🔍 Sanavektorimalli (word vector model) on tekstinkäsittelytekoälyn (natural language processing, NLP) tekniikka, jossa tekoäly lukee suuren massan tekstiä ja asettaa sen sisältämät sanat vektoreiksi moniulotteiseen avaruuteen sen perusteella, minkälaisissa asiayhteyksissä sanat esiintyvät toistuvasti. Tämän vektoriavaruuden avulla voidaan mitata sanojen semanttista samankaltaisuutta tutkimalla niiden etäisyyttä toisistaan avaruudessa. Esimerkiksi sanat “porkkana” ja “juosta” olisivat kaukana toisistaan sanavektoriavaruudessa, mutta “porkkana” ja “peruna” lähekkäin, sillä jälkimmäistä paria käytetään samankaltaisissa asiayhteyksissä, mutta ensimmäistä ei.

 
 
 


Demossa käytettävä sanavektorimalli on Turun yliopiston tekstinkäsittelyn tutkimusryhmän (TurkuNLP) luoma suomenkielinen sanavektorimalli. Kyseinen malli on muodostettu syöttämällä koneoppimiselle Suomi24-foorumeilta kerättävää aineistoa.


Jotta Queer AI voisi hahmottaa sukupuolta moninaisesti, tarvitsemme queerin sanavektorimallin. Se luodaan koneoppimisella. Tekoäly koulutetaan LHBTIQ-yhteisön jäsenten tuottamalla tekstillä, esimerkiksi Setan keskustelufoorumeilta kerätyllä tekstillä. Työryhmän pyrkimyksenä on saattaa Setan keskustelufoorumin data yhdeksi KIELIPANKIN 🔍 aineistoksi.


Queer AI-projektin yhtenä tavoitteena on tekoälykehitykseen ja -tutkimukseen vaikuttaminen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden näkökulmasta. Setan keskustelufoorumin datan saattaminen osaksi Kielipankin aineistoja pyrkii osaltaan vastaamaan tähän tekoälykehitykseen vaikuttamisen tavoitteeseen.


🔍 Kielipankin taustalla oleva FIN-CLARIN organisaatio on suomalaisten yliopistojen, CSC:n ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio, joka auttaa eri alojen tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan kieliaineistoja. Kielipankki pyrkii luomaan digitaalisille ihmistieteille yhteistä tutkimusinfrastruktuuria. 

 
QueerAI_wheel_of_confusion_web3.jpg